ഗൾഫ് നാടുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് അവിടുത്തെ കൊടും ചൂടുള്ള സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം ലഭിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കണ്ണട

പ്രവാസികളിൽ മിക്കലും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഗൾഫ് നാടുകളിലെ പകൽ സമയത്ത് സൂര്യപ്രകാശം കണ്ണിൽ അടിക്കുന്നത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന കാഴ്ച പ്രശ്നങ്ങൾ.

ഒരുപക്ഷേ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം കാഴ്ചമങ്ങുന്ന അവസ്ഥയോ തിമിരം പോലുള്ള അസുഖങ്ങളോ മറ്റ് നേത്ര രോഗങ്ങളോ പിടിപെടുന്നത്. ഇതിൽ വലിയൊരു ശതമാനം രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് അത് തീവ്രതയുള്ള പകൽ സൂര്യപ്രകാശം കണ്ണിലേക്ക് അടിക്കുന്നത് കൊണ്ടും സ്ഥിരമായി പൊടിക്കാറ്റ് കണ്ണിലേക്ക് അടിക്കുന്നത് മൂലവും ആണ്.

കണ്ണു മുഴുവനായും പൊതിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ പൊടിക്കാറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പരിധിവരെ കണ്ണിന് സംരക്ഷിക്കാം. പക്ഷേ അതികഠിനമായ തീവ്രതയുള്ള സൂര്യപ്രകാശം കണ്ണിലേക്ക് അടിക്കുന്നത് തടയാൻ കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതിനായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള കണ്ണടകൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം.

കറുത്ത ഗ്ലാസ്സുള്ള ഏതെങ്കിലും വിലകുറഞ്ഞ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ പോരെ എന്ന് ആളുകൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷേ ഗ്ലാസ് ആയാലും ഫൈബർ ആയാലും പ്ലാസ്റ്റിക് ആയാലും ലെൻസിന്റെ പ്രവർത്തനരീതി പോലെ പ്രകാശത്തെ വളക്കാനുള്ള ശേഷി ഇപ്പറഞ്ഞ വിലകുറഞ്ഞ കണ്ണടകളിലെ ഗ്ലാസിന് ശേഷിയുള്ളതായിരിക്കും. 

ഇതുമൂലം കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് എന്ന് കരുതി ഇടുന്ന കണ്ണടയിലെ ഫിൽറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചൂടുകാരണവും കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ടും ചെറുതായി മാറ്റങ്ങൾ വരാം. കാഴ്ച പ്രശ്നമില്ലാത്ത ഒരാൾ പവർ ഉള്ള ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ ക്രമേണയായി നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ ഇത് ബാധിക്കും.

ഇതിന് പോംവഴിയായി വളരെ വിലകൂടിയ സൺഗ്ലാസുകൾ വാങ്ങുക എന്നതല്ല മാർഗ്ഗം. മറിച്ച് ഇത്തരം സൂര്യപ്രകാശങ്ങളെയും സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ഉള്ള കണ്ണിന് ഹാനികരമായ ലക്ഷ്മികളെയും തടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കണ്ണിന് സംരക്ഷണത്തിനായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള കണ്ണടകൾ വാങ്ങുക എന്നതാണ്. 

താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഐവ എന്ന ബ്രാൻഡ് ആണ് ജിസിസി രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രചാരമേറിയ ഏറ്റവും വലിയ ആളുകളിൽ നല്ല റിവ്യൂ നൽകുന്ന ഒരെണ്ണം. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇന്ന് തന്നെ കുറഞ്ഞ വിലയിലുള്ള ഒരെണ്ണം ഓർഡർ ചെയ്യാം.

Shield Your Eyes from the Arabian Sun: The Essential Sunglasses for GCC Living
ഓർഡർ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് മറ്റു ഫീച്ചറുകളും താഴെ നൽകുന്നു.

The scorching sun of the Gulf Cooperation Council (GCC) countries, including UAE, Saudi Arabia, and Kuwait, is not only a marvel to witness but also a potential hazard to our eyes. The glaring sunlight, intensified by the reflective surfaces and desert landscapes, can lead to various eye discomforts and even long-term damage. That's where the necessity of sunglasses comes into play, and the Eyewa brand emerges as the perfect solution.

Protecting Your Vision in the Arabian Peninsula

Sunglasses are not merely a fashion accessory in the GCC; they are a crucial means of safeguarding your vision. The harsh sunlight in these countries is known to cause photokeratitis, dry eyes, and even cataracts over time. A good pair of sunglasses with proper UV protection can effectively shield your eyes from harmful UV rays, reduce glare, and prevent eye strain. 

Eyewa: Your Ultimate Eye Protector

Enter Eyewa, a leading eyewear brand that caters to the unique needs of the GCC residents. With an impressive range of sunglasses featuring cutting-edge UV protection, polarized lenses, and stylish designs, Eyewa has become a go-to choice for those living under the blazing Arabian sun.

Try EyeWa now Here

Why Choose Eyewa?

1. UV Protection: Eyewa sunglasses are equipped with high-quality UV protection, ensuring that your eyes stay shielded from harmful rays during outdoor activities.

2. Polarized Lenses: The brand offers polarized lenses that significantly reduce glare from reflective surfaces, providing you with clear and comfortable vision even on the sunniest days.

3. Fashionable Designs: Eyewa blends functionality with style, offering a wide variety of trendy designs that perfectly suit the fashion-forward tastes of GCC residents.

4. Affordability: Quality need not come at a high cost. Eyewa ensures that protecting your eyes is affordable without compromising on style or performance.

Look for the best offers in EyeWa in GCC Here

In conclusion, the GCC countries' intense sunlight demands proactive eye protection, making sunglasses an essential part of daily life. Eyewa emerges as the ultimate solution, offering not only necessary eye protection but also fashionable eyewear for the discerning residents of UAE, Saudi Arabia, Kuwait, and beyond. Don't compromise on your vision – shield your eyes with Eyewa and embrace the beauty of the GCC while prioritizing your eye health. 

Post a Comment

Previous Post Next Post