നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ വൈറസുണ്ടോ? ഉടനടി അറിയാനുള്ള വഴിയിതാ

ഇന്റർനെറ്റിന്റെ കാലം തുടങ്ങിയത് മുതൽ തന്നെ അപകടകാരികളായ വൈറസുകളും, മാൽവെയറുകളും ഇന്റർനെറ്റിൽ വ്യാപകമായി കാണപ്പെടുന്നവയാണ്. ഇതെന്താണെന്നു രണ്ടു വരിയിൽ ആദ്യം പറയാം.

Keywords: Best antivirus app for Android by Kaspersky, Kaspersky mobile security features, Kaspersky antivirus app for iOS, How to install Kaspersky S

വൈറസ്: ഫോണുകളും, കംപ്യുട്ടറുകളും, മറ്റു ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളും തകർക്കുക എന്ന ലക്‌ഷ്യം വച്ചുണ്ടാക്കിയ പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ഇവ. സോഫ്ട്‍വെയർ, ആപ്ലികേഷൻ തുടങ്ങി വിവിധ രൂപത്തിൽ ഇവ കാണപ്പെടാറുണ്ട്.

മാൽവെയർ: എന്തെങ്കിലും ഒരു തട്ടിപ്പിനായി ഡാറ്റ ചോർത്തുക, ചാരപ്പണി ചെയുക, പാസ്‌വേഡുകൾ മോഷ്ട്ടിക്കുക എന്ന ലക്‌ഷ്യം മുന്നിൽ കണ്ടാണ് മാൽവെയറുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇവ പലപ്പോഴും മൊബൈലോ, കംപ്യുട്ടറോ നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കാറില്ല പകരം, നാം അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ സകല ഡാറ്റയും ചോർത്തികൊണ്ടുപോവും. ഇവ ഫോണിലോ കംപ്യുട്ടറിലോ കയറിയാൽ തന്നെ നമ്മൾ അറിയണമെന്നില്ല. 

നമ്മുടെ ഡാറ്റ, സ്വകാര്യത, സുരക്ഷ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം സൈബർ ക്രിമിനലുകളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വലിയ വിലയുള്ള വസ്തുക്കളാണ്. അവർക്ക് പല അജണ്ടകൾ ഉണ്ടാവും. ചിലർക്ക് പണം, ചിലർക്ക് അധികാരം, ചിലർക്ക് ഭീഷണി തുടങ്ങി നിരവധിയാണവ. 

നിങ്ങളുടെ ഓഫിനൈൽ വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ മാൽവെയർ ഉണ്ടോ? നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ടറിയാൻ ഇത് സാധിക്കും. താഴ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സുജന്യ സേവനം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. താഴ് കൊടുത്തട്ടിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് തുറന്നാൽ മാത്രം മതി. 

Android | iOS | Web 

Keywords: Best antivirus app for Android by Kaspersky, Kaspersky mobile security features, Kaspersky antivirus app for iOS, How to install Kaspersky Security Antivirus, Kaspersky antivirus app pricing, Kaspersky vs. other antivirus apps, Kaspersky Security Antivirus reviews 2023, Kaspersky antivirus app for malware protection, Kaspersky antivirus app subscription plans, Kaspersky Security Antivirus for business use.

Mobile Cybersecurity Threats in the Modern World

In today's interconnected world, mobile devices have become an integral part of our daily lives. While smartphones and tablets offer convenience and accessibility, they are also susceptible to an array of cybersecurity threats posed by viruses and malware. These threats have evolved to become more sophisticated, targeting mobile users for various malicious purposes.

One prominent threat is phishing attacks, where cybercriminals deceive users into revealing sensitive information, such as passwords and credit card details. For instance, fake banking apps mimicking legitimate institutions can trick users into providing their login credentials, leading to financial losses.

Another prevalent threat is ransomware, which encrypts a user's data, holding it hostage until a ransom is paid. The WannaCry ransomware attack in 2017 affected numerous mobile devices, causing data loss and financial harm.

Spyware is yet another menace, enabling unauthorized access to a user's personal information. This can lead to identity theft or corporate espionage. In 2020, the Exodus spyware was discovered on various Android devices, compromising user privacy.

Mobile users must also remain vigilant against adware, which inundates devices with unwanted advertisements and potentially compromises security. The Joker malware, found in numerous Android apps, subscribed victims to premium services without their consent.

To protect against these threats, users should employ robust antivirus software, keep their devices and apps updated, and exercise caution when downloading apps or clicking on suspicious links. Cybersecurity awareness and proactive measures are essential to safeguarding our mobile devices in the ever-evolving landscape of digital threats.

Post a Comment

Previous Post Next Post