പ്രവാസികൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത: എസ്‌ബിഐ പുതിയ ക്യാഷ്ബാക്ക് കാർഡ് ഇറക്കിയിരുന്നു

പ്രവാസികൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള പുതിയ ക്യാഷ്ബാക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക്. ഐഡി പ്രൂഫ് അഡ്രസ് പ്രൂഫ് ഇൻകം പ്രൂഫ് പാൻ കാർഡ് എന്നിവയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സുഖമായി ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കാം. 

SBI Cashback Card application process, SBI Cashback Card annual fee, How to earn cashback with SBI Credit Card, SBI Cashback Card review 2023, SBI Cashback Card vs. other credit cards, SBI Cashback Card eligibility criteria, SBI Cashback Card redemption options, SBI Cashback Card payment methods, SBI Cashback Card customer service contact, Benefits of SBI Cashback Card for online shopping, SBI Cashback Card cashback rates, SBI Cashback Card rewards program, SBI Cashback Card credit limit, SBI Cashback Card balance transfer process, SBI Cashback Card late payment charges, SBI Cashback Card international usage fees, SBI Cashback Card cash advance options, SBI Cashback Card minimum income requirement, SBI Cashback Card contactless payments, SBI Cashback Card fuel surcharge waiver, SBI Cashback Card online application steps, SBI Cashback Card best cashback categories, SBI Cashback Card travel benefits, SBI Cashback Card dining offers, SBI Cashback Card promotional campaigns, SBI Cashback Card cashback redemption process, SBI Cashback Card credit score requirements, SBI Cashback Card exclusive partnerships, SBI Cashback Card statement generation date, SBI Cashback Card supplementary card benefits.

സാധാരണഗതിയിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുമെങ്കിൽ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് ബാക്ക് രൂപത്തിൽ പണമായി തന്നെയാണ് അത് ലഭിക്കുക എന്നതാണ് ഈ കാടിൻറെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത.

വിസ അംഗീകൃതം ആയിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആയതിനാൽ ലോകത്തെവിടെ നിന്നും 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാടു വഴി വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതാണ് പ്രവാസികൾക്ക് ഏറ്റവും സഹായകരമാകുന്ന ഒരു കാര്യം.

ഓൺലൈനായി എന്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്താലും 5% റിവാർഡ് പോയിന്റുകൾ അല്ല മറിച്ച് പണമായി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് ബാക്ക് ആയി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തിരിച്ച് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരും.

ഈ കാർഡ് എടുക്കാൻ താല്പര്യം ഉള്ള ആളുകൾക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അപ്ലൈ ഹിയർ എന്ന ലിങ്ക് വഴി അപേക്ഷ ഓൺലൈനായി തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിനെ കുറിച്ചും എസ് ബി ഐ ക്യാഷ് ബാക്ക്ഡിനെ കുറിച്ചും കൂടുതൽ വിശദീകരണം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന Read More എന്ന ലിങ്ക് തുറന്നാൽ മലയാളത്തിൽ കൂടുതൽ വിശദീകരണം ലഭ്യമാണ്. 

Apply SBI Cashback Card Here | Read More 

Summary: This article tends to answer the queries related to SBI Cashback Card application process, SBI Cashback Card annual fee, How to earn cashback with SBI Credit Card, SBI Cashback Card review 2023, SBI Cashback Card vs. other credit cards, SBI Cashback Card eligibility criteria, SBI Cashback Card redemption options, SBI Cashback Card payment methods, SBI Cashback Card customer service contact, Benefits of SBI Cashback Card for online shopping, SBI Cashback Card cashback rates, SBI Cashback Card rewards program, SBI Cashback Card credit limit, SBI Cashback Card balance transfer process, SBI Cashback Card late payment charges, SBI Cashback Card international usage fees, SBI Cashback Card cash advance options, SBI Cashback Card minimum income requirement, SBI Cashback Card contactless payments, SBI Cashback Card fuel surcharge waiver, SBI Cashback Card online application steps, SBI Cashback Card best cashback categories, SBI Cashback Card travel benefits, SBI Cashback Card dining offers, SBI Cashback Card promotional campaigns, SBI Cashback Card cashback redemption process, SBI Cashback Card credit score requirements, SBI Cashback Card exclusive partnerships, SBI Cashback Card statement generation date, SBI Cashback Card supplementary card benefits.

Post a Comment

Previous Post Next Post